ผลการประเมินความสุขของคนไทย (อายุ 15 - 59 ปี)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินความสุขคนไทย
:> ค้นหาข้อมูลเขตสุขภาพที่ <:

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขภาพรวม
เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
13 เขต 24 จังหวัด 47 อำเภอ 44 คน 50 คน 13 คน 107 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขรายจังหวัด
จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
3 อำเภอ 0 คน 0 คน 3 คน 3 คน
กระบี่ 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
กรุงเทพมหานคร 7 อำเภอ 0 คน 6 คน 1 คน 7 คน
กาฬสินธุ์ 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
จันทบุรี 2 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
ชัยภูมิ 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
ตาก 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
นครสวรรค์ 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน
มหาสารคาม 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
มุกดาหาร 7 อำเภอ 0 คน 6 คน 1 คน 7 คน
ยะลา 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน
ยโสธร 15 อำเภอ 11 คน 3 คน 1 คน 15 คน
ร้อยเอ็ด 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
# เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ผลการประเมิน
1 กทม กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน ชาย 31 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
2 9 ชัยภูมิ จัตุรัส กุดน้ำใส เพศทางเลือก 43 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
4 12 ยะลา เมืองยะลา สะเตง หญิง 19 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า นักเรียน/นักศึกษา มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป
5 3 กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย หญิง 20 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า นักเรียน/นักศึกษา มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
6 กทม กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง หญิง 56 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
7 2 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า หล่มเก่า หญิง 44 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป
9 6 จันทบุรี ท่าใหม่ สองพี่น้อง ชาย 40 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
10 กทม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง หญิง 43 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
11 กทม กรุงเทพมหานคร ดินแดง หญิง 43 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
12 1 นครสวรรค์ ลาดยาว ศาลเจ้าไก่ต่อ หญิง 34 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า แม่บ้าน มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป
13 กทม กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน ชาย 31 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
14 1 หนองคาย โพนพิสัย เซิม หญิง 35 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
15 1 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม ชาย 24 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า พนักงานเอกชน มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
16 1 กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง หญิง 32 ปี ประถมศึกษา เกษตรกร มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป
17 กทม กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ทุ่งสองห้อง หญิง 56 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
18 4 สระบุรี แก่งคอย ทับกวาง หญิง 58 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
19 7 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าสองคอน ชาย 30 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
21 5 เพชรบุรี บ้านลาด บ้านหาด หญิง 52 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
22 5 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ท่าฉลอม หญิง 57 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
24 5 ราชบุรี วัดเพลง จอมประทัด ชาย 54 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
25 10 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ เสื่องข้าว หญิง 41 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
26 1 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี หนองพลับ หญิง 35 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป
27 10 มุกดาหาร หนองสูง บ้านเป้า หญิง 49 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป
28 7 กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ หญิง 51 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
29 10 ยโสธร ทรายมูล ดู่ลาด ชาย 46 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
30 10 ยโสธร ทรายมูล ดู่ลาด ชาย 46 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
31 2 ตาก แม่ระมาด พระธาตุ ชาย 23 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
32 10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ในเมือง ชาย 30 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
33 6 จันทบุรี ท่าใหม่ สองพี่น้อง ชาย 40 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
34 10 อุบลราชธานี *หัวตะพาน *รัตนวารี ชาย 40 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป
35 10 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ พิมาย หญิง 26 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
36 10 อุบลราชธานี สำโรง สำโรง หญิง 25 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
37 10 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว โพนทัน หญิง 54 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
38 10 อุบลราชธานี สำโรง โนนกลาง หญิง 35 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
39 10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา ห้วย ชาย 32 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
40 10 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงใต้ หญิง 24 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
41 10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา คำโพน หญิง 55 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
42 10 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ดูน หญิง 41 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
43 10 อุบลราชธานี นาจะหลวย นาจะหลวย หญิง 37 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
44 10 อำนาจเจริญ หัวตะพาน โพนเมืองน้อย หญิง 44 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
45 10 ศรีสะเกษ ขุนหาญ สิ หญิง 47 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
46 10 อุบลราชธานี นาจะหลวย นาจะหลวย หญิง 33 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
47 10 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ โพธิ์ศรี หญิง 27 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
48 10 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว สงเปือย หญิง 49 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
49 10 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ โพธิ์ หญิง 42 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
50 10 อุบลราชธานี ตระการพืชผล คอนสาย หญิง 23 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
51 10 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ หนองไข่นก หญิง 30 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป
52 10 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ศรีแก้ว หญิง 48 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
53 10 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ศรีแก้ว หญิง 56 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
54 10 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ หญิง 43 ปี ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172 Website: www.sorporsor.com