ผลการประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น
Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool(T-GMHA-15)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหา : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

สรุปผลการประเมินความสุขผู้สูงอายุ :: :
# จังหวัด อำเภอ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 1 13 คน 17 คน 39 คน 69 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ

สรุปผลการประเมินความสุขผู้สูงอายุรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 13 คน 17 คน 39 คน 69 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172, 090-669-2788 Website: www.sorporsor.com