ผลการประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น
Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool(T-GMHA-15)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
เลือกหมวดที่ต้องการค้นหาข้อมูลจาก : พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา :

ตารางแสดงผลการค้นหาการทำแบบประเมินความสุขผู้สูงอายุ :
# จังหวัด อำเภอ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 19 45 1205 คน 2662 คน 560 คน 4427 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขผู้สูงอายุรายจังหวัด
# จังหวัด อำเภอ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 : 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 3 คน 3 คน
2 : กระบี่ 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน
3 : กรุงเทพมหานคร 6 อำเภอ 2 คน 4 คน 1 คน 7 คน
4 : กำแพงเพชร 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน
5 : ขอนแก่น 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
6 : ชลบุรี 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
7 : ชัยภูมิ 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
8 : นครราชสีมา 3 อำเภอ 0 คน 4 คน 1 คน 5 คน
9 : นครศรีธรรมราช 1 อำเภอ 0 คน 2 คน 1 คน 3 คน
10 : นนทบุรี 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
11 : ประจวบคีรีขันธ์ 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน
12 : พระนครศรีอยุธยา 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
13 : ร้อยเอ็ด 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
14 : ราชบุรี 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
15 : สงขลา 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 1 คน 1 คน
16 : อุดรธานี 18 อำเภอ 1200 คน 2642 คน 549 คน 4391 คน
17 : อุบลราชธานี 1 อำเภอ 1 คน 2 คน 0 คน 3 คน
18 : เชียงราย 2 อำเภอ 1 คน 0 คน 1 คน 2 คน
19 : เชียงใหม่ 2 อำเภอ 0 คน 2 คน 0 คน 2 คน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172 Website: www.sorporsor.com