แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น
Thai Geriatric Mental Health Assessment Tool(T-GMHA-15)
โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข :: แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
:> ค้นหาข้อมูลเขตสุขภาพที่ <:

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขผู้สูงอายุภาพรวม
เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
7 เขต 7 จังหวัด 7 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 22 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินความสุขผู้สูงอายุรายจังหวัด
จังหวัด อำเภอ มีความสุขสูงกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป มีความสุขต่ำกว่าคนทั่วไป มีผู้ประเมินทั้งหมด
4 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 4 คน
กรุงเทพมหานคร 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน
ร้อยเอ็ด 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน
อุดรธานี 12 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 12 คน
อุบลราชธานี 2 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 2 คน
เชียงใหม่ 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน
# เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล เพศ อายุ แหล่งรายได้ ผลการประเมิน
1 2 กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สุริยวงศ์ หญิง 70-79 ปี ปี บุตร สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
2 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ โนนโหนน ชาย 60-69 ปี ปี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
3 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ โนนโหนน หญิง 60-69 ปี ปี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
4 5 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ชาย 60-69 ปี ปี บุตร สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป
5 1 เชียงใหม่ แม่ริม แม่แรม หญิง 60-69 ปี ปี บุตร สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
6 ปี สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป
7 7 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ โนนสวรรค์ หญิง 60-69 ปี ปี เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
8 8 อุดรธานี เพ็ญ บ้านเหล่า ชาย 70-79 ปี ปี บุตร สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
9 8 อุดรธานี เพ็ญ บ้านเหล่า ชาย 80 ปีขึ้นไป ปี บำเหน็จ บำนาญ สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
10 8 อุดรธานี เพ็ญ บ้านเหล่า หญิง 70-79 ปี ปี คู่สมรส สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
11 8 อุดรธานี เพ็ญ บ้านเหล่า ชาย 70-79 ปี ปี การทำงาน สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
12 8 อุดรธานี เพ็ญ บ้านเหล่า ชาย 70-79 ปี ปี บำเหน็จ บำนาญ สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
13 8 อุดรธานี เพ็ญ บ้านเหล่า ชาย 80 ปีขึ้นไป ปี การทำงาน สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
14 8 อุดรธานี เพ็ญ บ้านเหล่า หญิง 70-79 ปี ปี บุตร สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
15 8 อุดรธานี เพ็ญ บ้านเหล่า หญิง 60-69 ปี ปี บุตร สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
16 8 อุดรธานี เพ็ญ บ้านเหล่า ชาย 60-69 ปี ปี บุตร สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
17 8 อุดรธานี เพ็ญ บ้านเหล่า หญิง 70-79 ปี ปี บุตร สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
18 8 อุดรธานี เพ็ญ เชียงหวาง หญิง 60-69 ปี ปี บุตร สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
19 ปี สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป
20 ปี สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป
21 ปี สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป
22 8 อุดรธานี เพ็ญ เชียงหวาง หญิง 80 ปีขึ้นไป ปี บุตร สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172 Website: www.sorporsor.com