เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI)
:: เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ::
:> ค้นหาข้อมูลเขตสุขภาพที่ <:

สรุปผลการทำแบบประเมินเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตภาพรวม
เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
14 เขต 37 จังหวัด 100 อำเภอ 404 คน 273 คน 19 คน 696 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตรายจังหวัด
จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
17 อำเภอ 0 คน 0 คน 17 คน 17 คน
กระบี่ 11 อำเภอ 9 คน 2 คน 0 คน 11 คน
กรุงเทพมหานคร 4 อำเภอ 2 คน 2 คน 0 คน 4 คน
กาฬสินธุ์ 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
ขอนแก่น 1 อำเภอ 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน
ฉะเชิงเทรา 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
ชลบุรี 2 อำเภอ 1 คน 1 คน 0 คน 2 คน
ชัยภูมิ 2 อำเภอ 0 คน 2 คน 0 คน 2 คน
ชุมพร 110 อำเภอ 65 คน 45 คน 0 คน 110 คน
นครปฐม 4 อำเภอ 3 คน 1 คน 0 คน 4 คน
นครราชสีมา 11 อำเภอ 8 คน 3 คน 0 คน 11 คน
นครศรีธรรมราช 199 อำเภอ 110 คน 89 คน 0 คน 199 คน
นนทบุรี 1 อำเภอ 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน
# เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ คุณภาพชีวิตโดยรวม
4 5 นครปฐม พุทธมณฑล คลองโยง หญิง 30 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5 5 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ หญิง 52 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
6 5 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เขาพระ หญิง 53 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
7 7 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าสองคอน ชาย 30 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
9 5 เพชรบุรี บ้านลาด บ้านหาด หญิง 52 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
10 7 มหาสารคาม กุดรัง หนองแวง หญิง 52 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
11 9 นครราชสีมา โนนสูง บิง หญิง 51 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
12 10 อุบลราชธานี สำโรง สำโรง หญิง 25 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
13 10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา คำโพน หญิง 55 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
14 10 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงใต้ หญิง 24 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
15 10 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว สงเปือย หญิง 49 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
16 10 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว โพนทัน หญิง 54 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
17 10 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ หญิง 43 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
18 10 อุบลราชธานี นาจะหลวย นาจะหลวย หญิง 37 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
19 10 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงเหนือ ชาย 47 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
20 10 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ โพธิ์ศรี หญิง 27 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
21 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ ห้วยขะยูง หญิง 40 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
22 10 ยโสธร มหาชนะชัย โนนทราย หญิง 39 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
23 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ แสนสุข หญิง 43 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
24 10 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ หนองไข่นก หญิง 30 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
25 10 ยโสธร ป่าติ้ว โพธิ์ไทร หญิง 40 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
26 10 อุบลราชธานี ตระการพืชผล นาสะไม หญิง 34 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
27 10 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาคำ หญิง 43 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
28 10 อำนาจเจริญ หัวตะพาน โพนเมืองน้อย หญิง 43 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
29 10 ศรีสะเกษ พยุห์ พยุห์ หญิง 45 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
30 10 ศรีสะเกษ พยุห์ พยุห์ หญิง 45 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
31 10 ยโสธร มหาชนะชัย ฟ้าหยาด หญิง 47 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
32 10 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ บัวน้อย หญิง 47 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
33 10 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย นากอก หญิง 54 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
34 10 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว โพนทัน หญิง 54 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
35 10 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงเหนือ หญิง 28 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
36 10 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ โพธิ์ หญิง 42 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
37 10 ยโสธร มหาชนะชัย โนนทราย หญิง 53 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
38 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ โนนผึ้ง หญิง 55 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
39 10 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ละทาย หญิง 47 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
40 10 อุบลราชธานี ตระการพืชผล คอนสาย หญิง 23 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
41 10 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ หนองบัว หญิง 50 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
42 10 อุบลราชธานี นาจะหลวย โนนสมบูรณ์ หญิง 45 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
43 10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา ห้วย ชาย 32 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
44 10 ศรีสะเกษ ขุนหาญ สิ หญิง 47 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
45 10 อำนาจเจริญ หัวตะพาน สร้างถ่อน้อย หญิง 50 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
46 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ โนนผึ้ง หญิง 55 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
47 10 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ ผือใหญ่ หญิง 50 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
48 10 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ดูน หญิง 41 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
49 10 อุบลราชธานี เขื่องใน ชีทวน หญิง 41 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
50 10 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ พิมาย หญิง 26 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
51 10 ยโสธร ป่าติ้ว กระจาย หญิง 51 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
52 10 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย ร่มเกล้า หญิง 50 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
53 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ แสนสุข หญิง 47 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
54 10 ยโสธร ป่าติ้ว ศรีฐาน หญิง 45 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172 Website: www.sorporsor.com