เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI)
:: เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ::
:> ค้นหาข้อมูลเขตสุขภาพที่ <:

สรุปผลการทำแบบประเมินเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตภาพรวม
เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
5 เขต 12 จังหวัด 29 อำเภอ 47 คน 12 คน 1 คน 60 คน
*ค่าเริ่มต้นเป็นข้อมูลภาพรวมระดับประเทศ

สรุปผลการทำแบบประเมินเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตรายจังหวัด
จังหวัด อำเภอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตกลางๆ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี มีผู้ประเมินทั้งหมด
1 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน
นครปฐม 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน
นครราชสีมา 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน
มหาสารคาม 2 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 2 คน
มุกดาหาร 6 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 6 คน
ยโสธร 11 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 11 คน
ร้อยเอ็ด 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน
ศรีสะเกษ 13 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 13 คน
สุพรรณบุรี 2 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 2 คน
อำนาจเจริญ 5 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 5 คน
อุบลราชธานี 16 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 16 คน
เพชรบุรี 1 อำเภอ 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน
# เขต จังหวัด อำเภอ ตำบล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ คุณภาพชีวิตโดยรวม
4 5 นครปฐม พุทธมณฑล คลองโยง หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5 5 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
6 5 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เขาพระ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
7 7 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าสองคอน ชาย ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
9 5 เพชรบุรี บ้านลาด บ้านหาด หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
10 7 มหาสารคาม กุดรัง หนองแวง หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
11 9 นครราชสีมา โนนสูง บิง หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
12 10 อุบลราชธานี สำโรง สำโรง หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
13 10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา คำโพน หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
14 10 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงใต้ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
15 10 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว สงเปือย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
16 10 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว โพนทัน หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
17 10 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
18 10 อุบลราชธานี นาจะหลวย นาจะหลวย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
19 10 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงเหนือ ชาย ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
20 10 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ โพธิ์ศรี หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
21 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ ห้วยขะยูง หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
22 10 ยโสธร มหาชนะชัย โนนทราย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
23 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ แสนสุข หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
24 10 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ หนองไข่นก หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
25 10 ยโสธร ป่าติ้ว โพธิ์ไทร หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
26 10 อุบลราชธานี ตระการพืชผล นาสะไม หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
27 10 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาคำ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
28 10 อำนาจเจริญ หัวตะพาน โพนเมืองน้อย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
29 10 ศรีสะเกษ พยุห์ พยุห์ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
30 10 ศรีสะเกษ พยุห์ พยุห์ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
31 10 ยโสธร มหาชนะชัย ฟ้าหยาด หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
32 10 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ บัวน้อย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
33 10 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย นากอก หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
34 10 ยโสธร คำเขื่อนแก้ว โพนทัน หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
35 10 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงเหนือ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
36 10 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ โพธิ์ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
37 10 ยโสธร มหาชนะชัย โนนทราย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
38 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ โนนผึ้ง หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
39 10 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ละทาย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
40 10 อุบลราชธานี ตระการพืชผล คอนสาย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
41 10 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ หนองบัว หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
42 10 อุบลราชธานี นาจะหลวย โนนสมบูรณ์ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
43 10 อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา ห้วย ชาย ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
44 10 ศรีสะเกษ ขุนหาญ สิ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
45 10 อำนาจเจริญ หัวตะพาน สร้างถ่อน้อย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
46 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ โนนผึ้ง หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
47 10 ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ ผือใหญ่ หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
48 10 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ดูน หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
49 10 อุบลราชธานี เขื่องใน ชีทวน หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
50 10 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ พิมาย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตกลางๆ
51 10 ยโสธร ป่าติ้ว กระจาย หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
52 10 มุกดาหาร นิคมคำสร้อย ร่มเกล้า หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
53 10 อุบลราชธานี วารินชำราบ แสนสุข หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
54 10 ยโสธร ป่าติ้ว ศรีฐาน หญิง ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ราชการ/รัฐวิสาหากิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพฑูรย์ มูลจันทา กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต (กพส) : ผู้พัฒนาโปรแกรม
Tel: 02-590-8172 Website: www.sorporsor.com