เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI)

โดย : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กรุณากรอกข้อมูลทั่วไป :: * จำเป็นต้องกรอก
1. เขตสุขภาพที่ : *
2. จังหวัด : *
3. อำเภอ/เขต : *
4. ตำบล/แขวง : *